مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح هاي پژوهشي

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir

ادامه مطلب »

نحوه درج افيليشن

نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات کارآزمایی بالینی به صورت زير مي باشد: مركز تحقيقات کارآزمایی بالینی،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران Randomized Controlled Trial Research Center, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

ادامه مطلب »

طرح های پژوهشی مرکز

ادامه مطلب »

متون

ادامه مطلب »

اولويتهاي تحقيقاتي مركز

ادامه مطلب »