نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات کارآزمایی بالینی به صورت زير مي باشد:

مركز تحقيقات کارآزمایی بالینی،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Randomized Controlled Trial Research Center,
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.